service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.00 X 9.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :163 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.50 X 16.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 21.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :239 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 16.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :150 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :172 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :162 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 14.00 X 8.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 18.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :194 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 13.00 X 7.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 12.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :90 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.50 X 9.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :95 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 13.50 X 8.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 18.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :103 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.00 X 8.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :89 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.00 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 16.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :128 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.50 X 11.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :207 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 9.50 X 12.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 14.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :163 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.00 X 12.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 18.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :202 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 22.00 X 10.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 26.00 X 15.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :300 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 14.00 X 13.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 18.00 X 18.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :212 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.50 X 10.60 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :82 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.60 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :104 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.00 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 14.00 X 16.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :84 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 15.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :104 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.50 X 15.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 19.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :151 ตร.ม.
ดูรายละเอียด